หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวร.นว 62047268130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,000.- 28032562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ รายการ (๖ งวดเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62047268393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.- 28032562 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดงานไร่นา(กรณีจ้างคนพิการ) จำนวน ๑ รายการ ( ๖ งวดเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.กาญจนบุรี 62047265817 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,615 19042562 ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.กาญจนบุรี 62047264523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,290 19042562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 22 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ศวพ.กาญจนบุรี 62047263142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 65,080 19042562 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 14 รายการ
ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,900.00 18042562 จ้างเหมาบริการผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบ (นายศราวุธ โพธิ์อ่อง)
ศวศ.ชม. ไม่ผ่านระบบ e - GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,326.80 19042562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
สอพ 62047261340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,000.00 19042562 ซื้อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ จำนวน 350 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอพ 62047259745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,000.00 19042562 ซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62047264044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 10042562 จ้างเหมาบริการงานช่างไม้ และก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100.00 11042562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.3 ขก. 62047263757 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,619.96 19042562 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200.00 10042562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...